നമ്മുടെ അദ്വംതെഗെസ്

കിംയന്ഗ് ക്സിഅന്ഫെന്ഗ് ആവരണം മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടറി   , തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ 20 വർഷത്തിനു ശേഷം, 1994 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു പ്രമുഖ ആഭ്യന്തര എതിരാളികളെക്കാൾ ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ച, ഉയർന്ന, ഉയർന്ന വേഗത മൂന്ന്, സംയുക്ത ഡിജിറ്റൽ പിന്ഗ്ദു നാലു പാളികൾ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും ഉത്പാദനം എന്റർപ്രൈസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ, റോൾബാക്ക് പരിഹരിച്ച തുരങ്കം പ്രഭാവം.

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)

WhatsApp Online Chat !