අපගේ Advanteges

Qinyang Xianfeng පරිවෘත ද්රව්ය කර්මාන්ත ශාලාව   1994 දී, අඛණ්ඩ වර්ධනය වසර 20 කට පසුව, එය ඉහළ, අධි වේග තුනක්, සංයුක්ත ඩිජිටල් pingdu ස්ථර හතරකට තාක්ෂණය සහ උපකරණ නිෂ්පාදනය ව්යාපාර පාලනය, ආරම්භ දැන් ප්රධාන අභ්යන්තර සගයන් බවට සංවර්ධනය විය, උමං වරදක්ද විසඳා යථාර්ථය.

අපගේ ගණුදෙනු

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)

WhatsApp Online Chat !